Disclaimer Aannemersbedrijf Elsa Bouw

email: info@elsabouw.be

Alle verbouwingen en renovatiewerken Last updated: 2016, September 13, Versie 0.1

 

Gebruiksvoorwaarden van de Websites

 

 

Beheerder van deze Websites:

 

De website http://www.elsabouw.be, http://elsabouw.be, https://www.elsabouw.be, https://elsabouw.be (de “Websites”) worden beheerd door Elsa Bouw bvba (“Elsa Bouw”). Elsa Bouw is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Driesstraat 58, 1982 Elewijt. Elsa Bouw is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0834.724.689. De bezoeker kan ook contact opnemen met Elsa Bouw op het e-mailadres: info@elsabouw.be. .

 

Inhoud van de Websites:

 

De Websites verstrekken informatie over Elsa Bouw (zoals bijvoorbeeld de adressen van de Elsa Bouw, informatie over de bouwbedrijf Elsa Bouw, contactgegevens, en dergelijke meer) en over de gerealiseerde werken (zoals renovatiewerken, verbouwingen, nieuwbouw...). Elsa Bouw behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Websites aan te passen, te wijzigen of aan te vullen naar eigen goeddunken, dit zonder aankondiging of kennisgeving. Elsa Bouw doet al het nodige om de inhoud van de Websites volledig, correct en up-to-date te houden. Ondanks die inspanningen kunnen sommige inlichtingen onvolledig, onjuist of verouderd zijn. Elsa Bouw geeft geen enkele waarborg omtrent de inhoud en de informatie op de Websites.

 

Gebruik van de Websites:

 

De Websites zijn vrij toegankelijk en gratis voor elke internetgebruiker. De bezoeker gaat ermee akkoord om de Websites enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetgeving te gebruiken. De Websites mogen enkel worden gebruikt in overeenstemming met onderhavige gebruiksvoorwaarden van de Websites, inbegrepen het Privacybeleid en de Cookie Policy. Elsa Bouw verzoekt de bezoeker die te lezen vóór gebruik van de Websites. Wanneer de bezoeker de Websites gebruikt, wordt hij geacht kennis te hebben genomen van al deze gebruiksvoorwaarden van de Websites en ermee akkoord te gaan. Indien de bezoeker bij het lezen van deze gebruiksvoorwaarden van de Websites niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt hij verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website. De bezoeker mag geen virussen, "deep link", "robot", of andere schadelijke automatische en andere systemen gebruiken om toegang te krijgen tot de Websites. Het is eveneens verboden voor de bezoeker om de Websites te beïvloeden of te manipuleren op welke wijze dan ook.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden:

 

Elsa Bouw wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites van derden, waarnaar de Websites de bezoeker eventueel doorverwijzen. Websites van derden en hun inhoud vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de auteur(s) ervan. Elsa Bouw verbindt zich ertoe links te verwijderen waarvan het verneemt dat ze doorverwijzen naar ongeoorloofde informatie of activiteiten.

 

Intellectuele eigendomsrechten:

 

De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen die de Websites uitmaken, worden beschermd door het auteursrecht, het recht op afbeelding en ieder ander toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Al deze elementen zijn eigendom van Elsa Bouw. De elementen van de Websites blijven dus de eigendom van Elsa Bouw, zelfs gedownload. Behoudens uitdrukkelijke bepaling, kan de tekstuele of cijfermatige informatie vermeld op de Websites gratis worden gebruikt, doch mét bronvermelding en enkel voor een gebruik dat niet commercieel noch publicitair is (en dus enkel voor leerzame, educatieve, wetenschappelijke, persoonlijke,... doeleinden). Elke reproductie van commerciële of publicitaire aard van deze informatie evenals alle vormen van gebruik en reproductie van andere constitutieve elementen van de Websites, zoals het grafische, de afbeeldingen, de geluiden of de informaticatoepassingen, zijn daarentegen strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Elsa Bouw. Elke vraag in die zin dient te worden gericht aan Elsa Bouw.

 

Beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid:

 

Elsa Bouw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik dat de bezoeker van de Websites maakt. Het gebruik van informatie op of via de Websites, gebeurt op eigen risico. Elsa Bouw wijst alle aansprakelijkheid af voor beslissingen die op basis van die informatie worden genomen. Elsa Bouw geeft geen garanties voor de goede werking van de Websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Websites. Elsa Bouw kan bovendien op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een tijdelijke onbeschikbaarheid van de Websites, die zou voortvloeien uit technische fouten, virussen of enig ander element onafhankelijk van de wil van Elsa Bouw.

 

Wijzigingen:

 

Elsa Bouw behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van de Websites op ieder moment te wijzigen en/of te vervolledigen.

 

Niet-geldigheid van bepalingen:

 

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of zonder uitwerking zou worden verklaard of er zou geoordeeld worden dat deze bepaling de geldigheid of uitvoerbare kracht van de huidige gebruiksvoorwaarden in haar geheel in het gedrang brengt, dan zullen alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

 

Afstand van rechten:

 

De niet-toepassing van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door Elsa Bouw kan nooit door de bezoeker beschouwd worden als afstand van het recht om zich te beroepen op deze voorwaarden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

 

Door de Websites te gebruiken, gaat de bezoeker ermee akkoord dat de inhoud ervan uitsluitend onder het Belgisch recht valt en in overeenstemming daarmee moet worden geïnterpreteerd. In geval van betwisting met betrekking tot deze Websites of het gebruik ervan, zijn enkel de Belgische rechtscolleges uit het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd, met uitsluiting van alle andere rechtscolleges.

 

Vragen en feedback en contact:

 

Voor inlichtingen over de Websites of de inhoud ervan, kan de bezoeker zich wenden tot info@elsabouw.be.

 

 

aannemer verbouwings en renovatiewerken

Driesstraat 59, 1982 Elewijt

info@elsabouw.be